Maori mitológia

"A maorik 'metafiziai elgondolásaiban' igen fontos szerepe van a Holdnak. Régebben nagy ünnepségeket rendeztek tiszteletére. Az areoik sokszor idézik elbeszéléseikben. Az olvasó bizonyára emlékezik Hina és Tefatu párbeszédére. 329. Hold és Föld

Megtalálnánk bennük egy olyan vallás elemeit, amely a természeti erők imádásán alapul, ez egyébként minden primitív vallás közös sajátsága: minden maori isten valójában egy-egy természeti erő megszemélyesítése
...
Az egyik, ami szembeötlik, hogy milyen élesen elválasztják egymástól az élet két legfőbb és egyetemes tényezőjét, majd azután magasabb rendű egységbe olvasztják a kettőt. Az egyik a lélek és szellem, Taaroa, férfi-isten. A másik tisztán anyagi jellegű, és mintegy ugyanannak az istennek a testét alkotja. Ez Hina, a nőnemű isten. Hinának nem csupán a Holdat nevezik. Van Hinája a levegőnek, a tengernek és a belső világnak is. Ám Hinához csak mint elem tartozik a levegő, a víz, a Föld és a Hold. a Nap és az égbolt, a világosság és egész birodalma már Taaroáé. És mégis: bár ilyen éles különbsséget tesznek szellem és anyag között, mintha e két tényező lényegi egységére utalna a világ keletkezéséről szóló tanításuk alapvető tétele: Az egész hatalmas és szent Mindenség Taaroa csigahéja csupán
...
Tehura nagy titokzatosan beszélt nekem egy szektáról, jobban mondva titkos vallási és politikai társaságról, amely döntő befolyással volt a maorik életére a régmúlt hűbéri nagyság idején. Az Areoik Társasága volt ez.
...
Taaroa fia, Oro, atyja után a legfőbb isten, egy napon elhatározta, hogy élettársat választ magának a halandó nők közül. Szép és szűz lányt akart, mert az volt a szándéka, hogy az emberek tömege fölé emelkedő, magasabb rendű, kiváltságos nemzetséget alapít vele.
Átkelt tehát a Hét Égen, és leereszkedett Paiára, erre a magas hegyre Bora Bora szigetén, ahol két nővére lakott, Teuri és Oaaoa istennő. Mindhárman emberi alakot öltöttek. Oro fiatal harcossá, nővérei pedig fiatal lányokká változtak, hogy bejárják a Szigeteket, megpróbálják fellelni azt a teremtmányt, aki méltó az Isteni Csókra.
...
Végül, sok-sok hiábavaló próbálkozással eltöltött nap után Oro éppen elhatározta, hogy visszatér az Égbe, amikor Vaitapéban, Bora Bora szigetén megpillantott egy különösen szép Lányt, aki éppen fürdött az Avai-Aia kis tóban. Magas termetű lány volt, aranyfényű testén lobogott a Nap tüze, haja éjszakájában ott szunnyadt a szerelem minden titka.
...
Az Areoik tudósok voltak, bár az írást nem ismerték. Éjszakákat töltöttek azzal, hogy a hagyományok szövegét szóról szóra, aprólékos pontosággal fennhangon felmondják egymásnak, és megfejtsék értelmüket.
...
Az Areoik azt hirdették, hogy az emberáldozatok kedvesek az istenek előtt, és a maraékban maguk is feláldozták valamennyi gyermeküket, az elsőszülött kivételével.
...
Nyilván mély társadalmi és közérdekű oka volt ennek a barbár szokásnak, amely számos, még primitív népnél megtalálható. A népesség korlátlan szaporodása igen nagy veszélyt jelentett az olyan szapora fajoknál, amilyen hajdan a maori is volt.
...
A halál, mint állandó élmény, mint örökös jelenlévő vendég, jelentett bizonyos erkölcsi tanulságot, és bizonyos tekintetben hasznos is volt.
A harcosok megtanulták belőle, hogy ne féljenek a haláltól.
...
Az Areoik társadalmában a prostitució szent intézmény volt. Mi, európaiak, megváltoztattuk jellegét. Már nem szent, nem is kötelező, nincs benne semmi, ami megbocsáthatóvá, vagy nemesebbé tenné." (Noa noa)

283. Az Areoik magja

283. Az Areoik magja
312. Holdtánc
Az emberáldozatokhoz: Természetesen tudták, hogy a Természet ajándékai (növények, gyümölcsök, a tenger állatai) elfogyasztásukkal eggyé válnak elfogyasztójukkal. Hagyományaik szerint az isteneknek felajánlott emberáldozat eggyé válik az istennel, elfogyasztásukkal maguk is részesednek az istenségből. (ld. 329. Hold és Föld)

Szent Biblia Károli Gáspár 1900.
Pál apostolnak a korinthusbeliekhez írt 1. levele XI. Rész 24. És hálákat adván megszegte, és ezt mondotta: Vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
25. Hasonlóképen a pohárt is vette, minekutánna vacsorált volna, ezt mondván: E pohár amaz Új testamentum az én vérem által:

Ezt cselekedjétek valamennyiszer iszszátok, az én emlékezetemre.